🖌مامانتو بیشتر دوست داری یا باباتو؟
🔸هرگز حتی به شوخی این سوال را نکنید.
🔸پدر یک نیمه از بدن روانی کودک است و مادر نیمه دیگر بدن روانی کودک. بدن روانی کودکمان را با این سوالات دو پاره نکنیم. ترس از اجبار به انتخاب بین پدر و مادر، کودک را مضطرب خواهد کرد. اولین نیاز روانی کودک امنیت و ارامش است.

مطالب مرتبط