بارهادر خیابان شنیده ایم که مادری خشمگین به کودک خود میگوید
اگرالان نیایی اینجا
همینجاولت میکنم ومیروم.این گفتار
ترس همیشگی رهاشدن راپایه ریزی میکندو
این سرآغاز اضطراب است

مطالب مرتبط