گاهی ریشه رفتار ناهنجارِ کودک شما،
روش تربیتی اشتباهِ شماست!

قبل از اقدام به تنبیه اشتباهات تربیتی خود را بشناسید و مرتفع کنید.

گاهی مقصر اصلی، خودتانید.

مطالب مرتبط