با شروع مدرسه شکایت والدین از درس نخواندن وعدم تمرکزکودک شروع میشود کم حواسی وعدم تمرکز
لزوماً مساوی با بیش فعالی نیست
درخانواده متشنج پرتوقع مستبد،
احتمال پرورش کودک بدون تمرکز بیشتراست

مطالب مرتبط