شرمندگی، تحقیر شدن
خجالت زده کردن
وایرادگیری های مکرر
یاباعث طغیان فرزند شما خواهد شد
چون او تلاش خواهد کردبرای اثبات خود،با شمامقابله کند
و یا برعکس موجودی مطیع و مضطرب باشد.

مطالب مرتبط