💕💕

پدر و مادری که حین عصبانیت فحاشی می کنند و کلمات زشت و نامناسب را در حضور کودک به کار میبرند!

آیا میتوانند به کودک خود بگویند:
عزیزم لطفا مؤدب باش؟❤️

مطالب مرتبط