پرخاشگری کودک نشانه مداخله بیش از اندازه والدین در حیطه شخصی او به بهانه نظم، نظافت، تربیت وآموزش است.
درحالی که نیازهای اساسی اوتوسط والدین پاسخ داده نشده است

مطالب مرتبط