متاسفانه در رفتارهای بد کودک حساسیت زیادی نشان می دهیم ولی به رفتارهای خوب خیلی توجه نداریم.

در حالیکه باید رفتارهای خوب فرزندمان را ببینیم و خوبیهای آنها را مورد توجه قرار دهیم.

مطالب مرتبط