تربیت_جنسی

اطلاعات زودهنگام جنسی (از ماهواره، شنیدن یا…) کودک را ناامن می کند.فکرنکنیدخوب است کودک همه چیزرابداند.این اطلاعات بایدبه موقع و صحیح باشد.

مطالب مرتبط