برای تقویت عزت نفس کودک
گاه روی شانه او بزنید وبگویید چقدرعزیز است
در آغوشش بگیریدو بگویید”دوستت دارم”
هرگزاسم او را بدون اضافه کردن “جان”،صدا نکنید
توجه و ابراز عشق،
اولین منبع تقویت عزت نفس است

مطالب مرتبط