جعبه هوش

📌برای آموزش تفکر به کودکان اولین راه آموزش روش آزمون و خطاست . اینکه کودک بتواند از طریق آزمون و خطا فعالیتی را انجام دهد درحقیقت اولین گام حل_مسئله را پیموده است.

این بازی ، زمینه ی درک تطابق با تکیه بر آزمون و خطا را برای کودکان فراهم آورده است .
روی جعبه اشکال هندسی وجود دارد که کودک باید هر قطعه را از پنجره ی هم شکل و همرنگ خود وارد جعبه کند .
برای گروه سنی یک تا چهار سال مناسب است و سبب هماهنگی چشم و دست و تقویت مهارت حل مسئله و شناخت رنگها و مهارتهای ظریف است.

مطالب مرتبط