کودکان از بازی با خمیر لذت میبرند چون از نظر حس لامسه لذت بخش است و میتوانند هرطور که بخواهند به آنها شکل دهند و هر وقت که مایل بودندخرابش کنند.

این بازیها موجب برون ریزی انواع احساسات کودک میگردد

مطالب مرتبط