لقب دادن اشتباه بزرگ..

به خصوصیات کودکان لقب ندهید ،
حتی به شوخی

از زبان نیشدار استفاده نکنید و آن را شوخی قلمداد نکنید .

مهم نیست که هنگام شوخی قصدی دارید یا نه،
مهم آزاری است انتقال می یابد

مطالب مرتبط