مهدکودک ذهن روشن با استفاده از شیوه های نوین اموزشی و تربیتی به افزایش مهارتهای کودکان در زمینه های مختلف بصورت غیر مستقیم میپردازد .
خانم زینب تیموری روانشناس مهدکودک در کنار نواموزان و مربیان عزیز ما هستند. ایشان بازیها و فعالیتهایی برای اموزشهای مهارتهای زندگی با کودکان انجام میدهند.
صبر ، کنترل خشم ، نوبت گرفتن ، احترام از نمونه ارزشهایی بود که در بازی امروز هدف قرار دادند .

 

مطالب مرتبط