🔺نه گفتن بچه‌ها بى‌ادبى نیست بلکه شروع خود مراقبتى است
اجازه بدیم که بچه‌ها نه بگن.
اگر بچه ها در کودکی اجازه نه گفتن نداشته باشند، در نوجوانی بسیار آسیب پذیر خواهند شد

مطالب مرتبط