⛳️بازی‌هایی مانند پازل موجب تمرکز کودکان بیش فعال می‌شود،
استفاده از پازل‌ها می‌تواند مشکل عدم یادگیری در این کودکان را که بخشی از آن به عدم تمرکز مربوط شود برطرف کند.

مطالب مرتبط