.
👆👆👆
. 🥁🎼کلی قراره بازی کنیم 🌈

ثبت نام دوره جدید شروع شد 😃
.

#بازی‌موسیقی
#مادروکودک
#مرجان‌علی
. 📆چهارشنبه ها
⏰۱۶تا۱۷
⏰۱۷تا۱۸
⏰۱۸تا۱۹ .
🆔 @aynaz_hasanloo
☎ ۴۴۰۰۰۵۴۲_۳

@creativitycenter.ir .
.
#childmusicdreams #childmusicproducer #childmusicprodigyintheworks #childmusic #prilaga #childmusicclass #childmusician #childmusicals #childmusicprodigy #childmusically #childmusican #childmusical #childmusicians🎶🎼 #childmusicion #childmusicalization #childmusicians #childmusicains

#مرکزخلاقیت
#بازی #کودک #کودکان #مادروکودک #کارگاه‌پرانرژی #کارگاه_آموزشی #مادروکودک #مادرانه #روانشناس‌کودک #روانشناسی_کودک #مهد #مهدکودک #غرب #غرب_تهران #خلاقیت #خلاقیت_کودک

مطالب مرتبط