تربیتی

متاسفانه در رفتارهای بد کودک حساسیت زیادی نشان می دهیم ولی به رفتارهای خوب خیلی توجه نداریم. در حالیکه باید…

ادامـه مطلب

تربیتی

پرخاشگری کودک نشانه مداخله بیش از اندازه والدین در حیطه شخصی او به بهانه نظم، نظافت، تربیت وآموزش است. درحالی…

ادامـه مطلب

تربیتی

💕💕 پدر و مادری که حین عصبانیت فحاشی می کنند و کلمات زشت و نامناسب را در حضور کودک به…

ادامـه مطلب

لکنت زبان

🔻فریاد زدن بر سر کودکان ممکن است باعث ایجاد لکنت زبان در آنها شود.

ادامـه مطلب

تربیتی

شرمندگی، تحقیر شدن خجالت زده کردن وایرادگیری های مکرر یاباعث طغیان فرزند شما خواهد شد چون او تلاش خواهد کردبرای…

ادامـه مطلب

تقویت عزت نفس

برای تقویت عزت نفس کودک گاه روی شانه او بزنید وبگویید چقدرعزیز است در آغوشش بگیریدو بگویید”دوستت دارم” هرگزاسم او…

ادامـه مطلب