تربیتی

پدرعزیز: فرزندشمابه حمایت عاطفی شمابرای رشدنیازداردواگرتنهاشیوه محبت کردنشان،برآورده کردن خواسته های مالی اش است،اشتباه بزرگی رامرتکب می شوید. فقط خودپردازنباشید…

ادامـه مطلب

احتیاط

کودک نوپای شمامفهوم احتیاط رادرک نمیکند. اوممکن است دم گربه رابگیردیابخواهدلبه پشت بام راه برود. تاجایی که خطرتهدیدش نمیکنداوراآزادبگذاریدتابه کشفیات…

ادامـه مطلب

تماشای تلویزیون

دیدن خشونت وتجاوزدرتلویزیون سبب میشودکه به تدریج کودک به این اعمال اهمیت ندهدوعادت اوگردد. ازطرفی کودک یادمیگیردکه یکی از راههای…

ادامـه مطلب

خواب

بنابرتحقیقات انجام شده،خواب ناکافی تاثیری مشابه مصرف نوشیدنی های الکی برمغز دارد. مراقب خواب کافی خودوفرزندانتان باشید.

ادامـه مطلب

تربیتی

بچه هادرسن یک تا سه سالگی مرتب بایدتائیدشود. کارشان بایدارزیابی مثبت شود. امادقیقادرهمین مرحله بچه هابیشترین پیام های منفی را…

ادامـه مطلب

تغذیه

مصرف زیادکاکائودرکودک سبب عادت کردن آن ها به مواد شیرین پوسیدگی دندان وچاقی دربزرگسالی وکم خونی میشود. برای جلوگیری ازدادن…

ادامـه مطلب