پدرومادرشدن

مادروپدرشدن ازلذت بخش ترین تجربه های دنیاست،که باعث کاهش استرس وافرایش اعتمادبه نفس میشود.

ادامـه مطلب

ارتباط باکودکان

به جای دستوردادن به بچه ها ارتباط قلبی برقرارکنید. خودتان راتاسطح آنهاپائین بیاورید،خودرابه جاودرسن آنهاتصورکنید. به آنهاگوش کنیدوبه احساساتشان احترام…

ادامـه مطلب

استقلال کودک

برای ایجاداستقلال درکودک به اواجازه دهیددرآشپزی کمکتان کندویاکیف مهدکودکش راخودش آماده کند. یادتان باشدتقویت رفتارمطلوب کودک ازطریق تحسین،بسیارموثرخواهدبود.

ادامـه مطلب

تغذیه

هرگزبه کودکان نگوئید؛این دارو شکلات است. کودکان حافظه ی خوبی دارندودرصورتی که به دارو دسترسی پیداکنند آنرابه عنوان شکلات میخورندکه…

ادامـه مطلب

عدم تحرک

اعتیادبه موبایل وتبلت و…درآینده به اندازه اعتیادبه موادمخدرویرانگراست. کودک باتحرک وارتباط،رشدسالم خواهدداشت نه با رکودوسکون…

ادامـه مطلب

بازی

همبازی برای کودکان٣-٢سال به بالامانندغذاواجب است. یکی ازراههای تامین همبازی برای فرزندان زیادمهمانی رفتن ومهمانی دادن است

ادامـه مطلب