حیوانات دست ساز ذهن روشنی

با یک بشقاب و پیش دستی ساختیم ما یک کاردستی پلنگ و شیر و آهو موش و خروس و راسو…

ادامـه مطلب