loading

مهدکودک ذهن روشن

کودک خشمگین

خشم کودکان

خشم کودکان  یکی از موارد اساسی در کنترل کودک، فهم علل خشم‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌ها و فریادهامنشعب از همین علل است که معلولش رفتارهای پرخاشگرانه ... ادامه مطلب