loading

آخرین اخبار

بازی مناسب کودکان

بازی مناسب کودک2تا3ساله

بازی مناسب کودک2تا3ساله بازی مناسب کودک2تا3ساله چیست؟ کودک درسن۲الی۳سالگی بیشتردرکنارکودکان به بازی مشغول می‌شود، ولی باخود آنها بازی نمی‌کند. کودک در۲سالگی مداد راباانگشتان می‌گیردومی‌تواندخط خطی کند، با مکعب پل می‌سازد، ... ادامه مطلب
بازی مناسب کودکان

بازی های مناسب کودکان

بازی های مناسب کودکان چیست؟ بازی های مناسب کودکان بخش مهمی ‌ازنیازهای آنها را تأمین میکند. مهارت‌های کودکان ازطریق بازی تقویت می‌شود. بازی های مناسب زمینه‌های مطلوب برای رشد ذهنی ... ادامه مطلب