رشد

نوزادی

دومین مرحله رشد (نوزادی) 

دومین مرحله رشد (نوزادی)   دومین مرحله رشد (نوزادی) چه مولفه هایی دارد ؟ درگذشته ها تصورمی شد یک نوزاد تازه متولد شده،غیرازخوردن،خوابیدن، نفس کشیدن وگریه کردن،چیز دیگری نمی داند. تصورمی ... ادامه مطلب