عشق ورزی

احترام گذاشتن

احترام گذاشتن

احترام گذاشتن هنگامیکه با دیگران آنگونه رفتار می کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند ،جهان را مکان محترم تری می بینیم. کودکانی که احترام گذاشتن را از اجزای ... ادامه مطلب