کودک کارآفرین

کودک کارآفرین

کودک کار آفرین

کودک کار آفرین تربیت کنیم نه کارمند. سیستم آموزشی ما به بچه ها میگوید بروید وکیل و مهندس و دکتر بشوید، رسانه ها فوتبالیست شدن و هنرمند شدن رو تبلیغ ... ادامه مطلب