تاثیربازی های تعادلی دررشدکودک 

تاثیربازی های تعادلی دررشدکودک واختلالات هماهنگی کودک ازسال های اولیه رشدی مهم است؟

برای افزایش آمادگی حرکتی کودکان، پیش ازمدرسه وبرای بهبود اختلال های رشدی وتقویت مهارت های حرکتی، برنامه های تمرینی برای  برای تقویت تعادل کودکان بایداجراشود.

چگونه بازی های تعادلی رابا کودکان انجام دهیم؟

چند بازی پیشنهادی برای تقویت تعادل درکودکان:

1-بازی تعادلی راه رفتن به جلو، عقب وپهلو
برای تقویت تعادل درکودکان یک کتاب، دفتریا مجله ای را روی سرش بگذارید وبا حفظ تعادل دراتاق حرکت کنداگرهمه چیزخوب پیش برودمی توان ازمانع هم استفاده کرد.

مثلا دروسط اتاق یک صندلی گذاشت وآن را دورزدبچه های بزرگ ترمی توانند تمرین های تعادلی مشکل تری را انجام دهند.

به عنوان مثال :

یک کتاب روی سرکودک باشد وهم زمان یک برگ کاغذ روی یک دست ویک توپ روی دست دیگرکودک قرارگیرد.

نکته مهم:این بازی یک نوع بازی حرکتی ومهارتی است که به افزایش تمرکزکودک کمک می کند.

2-بازی تعادلی بازی لی لی
یکی ازبازی های تعادلی که خیلی ازبچه ها با آن آشنا هستند ودوستش دارند بازی لی لی است که همه‌ی ما درکودکی آن را بازی کرده ایم.

بازی لی لی رادرپارک ویا فضای بازحیاط با کودکان می توان انجام داداگرمی توانید خودتان هم دربازی شرکت کنیدبچه ها دوست دارند بزرگترهاهم دربازی آنها حضورداشته باشند وباآنها رقابت کنند.

3-بازی تعادلی راه رفتن روی بند
پیشنهاد دیگربرای برای تقویت تعادل درکودکان بازی تعادلی ساده راه رفتن روی نخ است.

بند، نخ طناب یاهرچیزدیگری که می توانید روی زمین قراردهید وازکودک‌تان بخواهید برروی آن راه برود وتعادلش راحفظ کند.

4-بازی تعادلی پریدن و چرخیدن
ازکودکان خواسته می‌شود که بپرند، پاها راازیک دیگربازکنند ودست‌ها رابالای سرشان ببرند ودست بزنند.

برای تغییراین فعالیت کودک می‌تواند چرخش‌های ربع دایره، نیم دایره وتمام دایره را داشته باشد یااین که به چپ، راست، بالا وپایین ببرد.

 

5-بازی تعادلی نشستن وبرخاستن
کودک برروی زمین با زانوها درحالی که نوک پاها برروی سطح زمین قراردارد می‌نشینندازاوخواسته می‌شود که بلند شود وبنشیند.

تمرین‌ها تغییرمی‌کنندبه این شکل که ابتدا ازکودک خواسته می‌شوداین کارراباپا بدون استفاده ازدست وسرانجام باچشم‌های بسته وبازانجام داد.

بازی تعادلی هیجان انگیزبا رنگ ها :

6-بازی تعادلی شکاررنگ با پا
بازی دیگری که باعث ارتقای مهارت های تعادلی کودک می شودبه تعدادی نقاط رنگی نیازدارد که می توانید با کاغذ رنگی بسازید.

این دایره های رنگی راروی یک دایره فرضی اطراف کودک بچینیدازکودک بخواهید وقتی شما نام رنگ راگفتید پاشنه یک پایش راروی آن رنگ بزندبدون اینکه پایش رابرای حفظ تعادل درمسیرحرکت روی زمین بگذارد.

7-بازی تعادلی راه رفتن روی جدول

راه رفتن روی جدول کنارخیابان، یا اگردسترسی به فضای بیرون برای شما مقدور نیست می توانید با دو نواررنگی یه مسیر باریک روی زمین طراحی کنید وازکودک بخواهید بدون اینکه پایش روی خط برود درفضای بین دونوارقدم بردارد.

بازی تعادلی مناسب برای تقویت پاها:

8-بازی تعادلی شوت زدن
این تمرین ساده با کمی تغییرمی تواند تعادل تک پای کودک را تقویت کند.

ازکودک بخواهید جهت آماده شدن برای یک شوت محکم پایش بلند کند وبه عقب ببردودرهمان وضعیت تا سه بشمردسپس با قدرت توپ را شوت کند.

نکته:انجام برخی بازی های تعادلی معمولا باید ازسه سالگی کودک شروع شود.

9-بازی تعادلی پا روی استپ

نکته مهم:ازیک کودک سه ساله انتظار می رود سه ثانیه روی یک پا تعادلش را حفظ کند.

اگرکودک شما زیرسه سال است یاهنوزاین توانایی راکسب نکرده، این تمرین شروع خوبی برای تقویت تعادل وانتقال وزن بین پاها است.

یک استپ قراردهید، کودک درحالیکه یک پایش روی استپ است روی تخته وایت بردنقاشی کند، یا توپ رابه دیواربزند وبگیرد،

فراموش نکنید که این تمرین را بصورت متناوب بین دوپا انجام دهید.

10-بازی تعادلی وقته تمیز کردنه
جمع کردن وسایل اتاق شما می توانید ازکودک بخواهید کارت ها، لگوها، وسایروسایل بازی را روی یک پایش قراردهد وآن رابلند کند وداخل سبد بریزد، با این کارانتقال وزن روی یک پا وحفظ تعادل تک پا راتقویت می کنید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *