آموزش مفاهیم علوم به کودکان

آموزش مفاهیم علوم به کودکان


دانستنی‌های علوم برای کودکان سه ساله

دانستنی های علوم برای کودکان چه فایده ی دارد؟

کودکان ازسه سالگی مهارتهای خود را برای تفکرعلمی پرورش می دهندو قادربه یادگیری مفاهیم علمی هستند که به آنها امکان می دهد با محیط خود ارتباط برقرار کنند وروابط علت ومعلولی راایجاد کنند.همه کودکان  این مهارت ها را با آموزش های متفاوت فرا می گیرند.

کودکان بعدازسه سالگی ازطریق بازی یاد می گیرند.

آزمایشگاه علوم کودکان

کودکان دراین سن به فرصت هایی برای بازی وتحقیق آزادانه نیازدارند.

ماهیت آزمایشی وخطایی بازی به کودکان امکان می دهد روابط ساده علت و معلولی را کشف کنندمانندمواردی که بلوک ها باید متعادل شوند یا برج سقوط نکند.

کودکان درحال یادگیری تمایزبین موجودات زنده وغیرزنده رادرک میکنندکودکی که 5-6 سال دارد می بیند که بین موجودات زنده و غیر زنده تفاوت هایی وجود دارد.مشاهدات ساده مانند موجودات زنده نوزادانسان که موجودات زنده رشد می کنند وتغییر می کنند.موجودات زنده می توانند حرکت کنند، مشاهداتی است که معمولاً در این مرحله ازرشد کودک صورت میگیرد.

آیا کودکان بعد ازسه سالگی می توانند قسمت هایی ازدنیای طبیعی خودرا شناسایی کنند؟

کودکان دراین سن به طورکلی شیفته طبیعت وتنوع بی پایان گیاهان، حیوانات وحشرات هستند.کودکان میتوانندعناصری رادرمحیط طبیعی خودماننددرختان، سنگ، خاک وآب شناسایی ودرک کنند.

کودکان سه ساله شروع به مشاهده، تفکروگزارش درباره محیط اطراف خودمی کنندوازآنجا که آنها هنوززبانی را برای توضیح تفکر خود یاد نگرفته اند،ازنمودارهااستفاده می کنندتصاویرونمودارها نمایانگرفرضیه هاهستندوبایداین مهارت را در کودکان تقویت کرد.کودکان دراین سن دلایل تخیلی برای وقوع اتفاقات ایجاد می کنند. 

کودکان از طریق دانستنی های علوم روش های معقولی را برای حل یک مشکل پیشنهاد می کنند:

علاوه براین که کودکان برای بیان ایده های خود ازنقاشی استفاده می کنند دراین سن ممکن است به سادگی راه های حل مسئله را پیشنهاد دهند.کودکان به آنچه می توانند درمقابل خود ببینند بسیارمتکی هستند وهنوزتوانایی تفکر انتزاعی ندارند.آنها به بسیاری ازتجربیات واقعی زندگی احتیاج دارند تا بتوانند ازدانش قبلی برای راه حل استفاده کنند،

به عنوان مثال: نمی خواهم بلوک یخی من ذوب شود بنابراین ازآفتاب خارج می شوم زیرا آخرین بار در آفتاب ذوب شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *