کلاس موسیقی کودکان

کلاس موسیقی کودکان


لجبازی کودکان چیست؟

لجبازی کودکان شکل ها ودلایل متفاوتی دارد.

لجبازی یک رفتاردرکودکان است که راهی برای رسیدن به خواسته های کودک است.

رفتارهایی مثل گریه، نق زدن، پرخاشگری، نیاز شدید کودک به توجه و شنیده شدن،پرخاشگری برای مستقل شدن وحرف حرف خودش بودنکج خلقی ها و گریه های بی دلیل و آژاردهنده ی مداوم، بی خوابی،امتناع ازخوردن غذا و بی اختیاری ادرار ومدفوع ازبرخی نشانه های لجبازی است .

امارفتارخانواده گاهی باعث تشدید لجبازی کودکان می شود.

رفتارهایی که به نظر شما لجبازی حساب می شوندگاهی بی دلیل وبدون هیچ قصد وغرضی ازطرف کودک انجام می شودپس نمیتوان اسمش را لجبازی گذاشت.

نکته مهم:لجبازی در کودکان ۷سال به بالا باید جدی گرفته شود.

هیچ کودکی ذاتا لجباز نیست هررفتاری علتی دارد وشما باید درپی شناسایی علت لجبازی کودک خود باشید.

حتی گاهی رفتارهای اشتباه والدین باعث لجبازی کودک می شود.
گاهی هم عوامل بیولوژیکی در اعصاب و غدد، پرکاری یا کم کاری تیروئید، اضطراب روی کودک تاثیر می گذارد.

چگونه با لجبازی کودکان خود رفتار کنیم؟

1- صحبت های کودک را بشنوید:

کودک اگرحس کندکه شما به حرف هایش گوش نمیدهیدوتوجهی نمی کنیدحالت تدافعی می گیرد.

اگر میخواهید که کودک گوش کند، اول شما به حرف او را گوش دهید.

پس لطفا قبل از اینکه باقاطعیت مخالفت کنید اول با آرامش و صبوری دلیل خواسته اش را بپرسیدو دلیل مخالفت خودتان راهم بهش توضیح بدهید.

2- گاهی حق انتخاب به کودک بدهید:

مثلا برای خرید کردن لباسهایش فقط سه لباسی که به نظر شما مناسب است،ازاوبخواهیدازبین آن سه لباس یکی را انتخاب کند.

3- پاداش در نظر بگیرید:

پاداش باباج دادن فرق می کند.

تازمانی که رفتار مورد پسندشما انجام نشده قرارنیست پاداشی داده شود.

پاداش قبل از انجام کار درست یعنی باج دادن وقتی کودک لجبازی نمی کندیاخواسته شما را میپذیردپاداش تعلق می گیردو تشویق می شود.

4- تنبیه بدنی نکنید :

یکی ازرفتارهایی که لجبازی کودک را بیشتر میکند تنبیه بدنی کودک است.

5- قوانین برایش تعریف کنید :

برای کودک قوانینی که موجب نظم وانظباط در رفتارش بشود تعریف کنیدو برای افرادخاطی تقویت منفی در نظر بگیریدوخودتان هم از‌این قوانین تبعیت کنید.

6- مجبور‌نیستید همیشه نه بگویید:

میتوانیددربعضی مواقع که مشکلی ایجاد نمیشود باکودک همراه شویداما توضیح بدهیدکه اینباراستثنا داشته وقرار نیست هربارهمراهش شوید.

7- کودک را درک کنید:

گاهی لجبازی کودک بابت ناراحتی اوست.
تولدفرزنددوم یا بی توجهی شما به او باعث ناراحتی و پرخاشگری و درنتیجه لجبازی شده اما نمیتواندبه زبان بیاوردپس حواستان به دلیل لجبازی کودک باشد.

8- لجباز بودن و بد بودن کودک را به او بازگو نکنید:

تو بچه بدی هستی “تو همیشه لجبازی و بی ادب” اینها کودکتان را لجبازتر‌می کند.

7 راه درمان برای  لجبازی کودکان:

1- مستقّل بارآوردن كودك:

در زندگی باید طوری با كودك رفتار كردكه اوبتوانددرامورروزمره ی خود به طورمستقّل وگاهی بدون نیازبه دیگران تصمیم بگیردبایدبا راهنمایی های به جا تذكّرداد و روش های صحیح رابه موقع به او آموزش داد.

2- كودك را تا حدّ امكان واداربه عجله و شتاب زدگی نكنیم:

معمولا” خانواده ها در چند كار، كودك را ناخواسته یا خواسته به عجله و شتابزدگی وادار می كنندكه بیشتر مواقع عدم آگاهی والدین درتشدید آن ها دخالت مستقیم داردازجمله چیزهایی كه می توان در این رابطه یاد آور شد:

الف – حمّام كردن:

در دوران طفولیّت عدم آشنایی والدین به خصوص مادر از مسایل تربیتی باعث می شود به جای فراهم آوردن محیطی شاد ومفرّح هنگام استفاده از حمّام آن را به محیطی درد آور و وحشتناك برای اوتبدیل كند.

برای این كاربهتر است اجازه بدهیم كودك ابتدا خوب بازی كند.

و درهمان حال با شعرها وقصّه های كودكانه شروع به شستن اوكنیم و ضمنا” اجازه دهیم تا كودك حتّی برخی ازاسباب بازی های خود رابه حمّام بیاوردوبا آن ها مشغول بازی شود.

ب- مهمانی رفتن:

همان طور كه ما بزرگ ترها قبل از رفتن به مهمانی یا گردش نیاز داریم خود را آماده كنیم فرزندان ما هم نیازدارند كه آماده شوند.

البتّه نیازآن ها با نیازما اندكی تفاوت دارد.

پس بهتراست زمان رفتن به مهمانی یا گردش را یك ساعت قبل ازحركت به كودك یادآورشویم تا بتواند با كمك بزرگترها آماده شود.

متاسفانه بعضی از والدین كمی قبل از حركت به كودك می گویند آماده شود و این كار باعث لجبازی و مخالفت او می شود.

چون مدام به اوتذكّر می دهیم كه زودباش، سریع تر، دیر شد وبه جای این كه سرعت كودك را برای آماده شدن بیشتركنیم باعث می شویم كه مخالفت كند.

ج – غذا خوردن ، خوابیدن

كودك مانندافرادبزرگسال نمی تواندازنیروی تفكّروحركت دریك زمان استفاده كندووالدین بایدبدانندزمان تفكّروانجام كارهادركودكان به سعه ی صدربیشتری نیازدارد.

3- رشوه ندادن وحذف پاداش كودك لجباز:

اگركودك برای رسیدن به مطلوب خود چه درست وچه نادرست شروع به گریه كردن و یا داد كشیدن بكند.

وازاین راه بخواهدبه خواسته ی خودبرسدووالدینی كه به اصطلاح حوصله ی ندارندبادادن امتیاز( رشوه)به كودك او راساكت می كنندباعث پرورش لجبازی دراو می شوند.

پس باید پدربه خصوص مادرازدادن هرگونه رشوه وپاداش به كودك خوداری كندالبتّه تشویق برای كارهای خوب و مثبت كودك با رشوه دادن فرق دارد.

تشویق باعث رشد اعمال نیك وحركت به سوی ترقِّی می شودامّا باید توجّه داشت كه تشویق و پاداش بایدبه اندازه ودرخوركارکودک باشد.

4- عدم توجّه ونادیده گرفتن رفتار كودک لجباز:

گاهی بهتراست وقتی فرزندمان شروع به داد وبیداد می كندخیلی خونسرد و بی توجّه ازكنار مسئله عبور كنیم.

به طوری كه یا متوجّه نشده ایم ویا موضوع برایمان اهمّیّت ندارد.

5- برقراری آرامش وامنیّت درخانواده:

درهرخانواده مسایل ومشكلاتی به وجود می آیدكه منجربه بحث وگفت وگو می شود.

والدین بایدبدانندكه تمام مسایل گره هایی هستند كه به وسیله ی دست باز می شوند.

به جای بحث ومتّهم كردن دیگران، آرام و بدون بر هم زدن امنیّت خانواده به خصوص كودكان، مشكلات و مسایل را می توان به راحتی حل كردبه طوری كه هم خودوهم دیگران ازنوع گفت وگوها لذّت ببرند.

6- راهنمایی:

هیچ كس ازدخالت كردن دیگران درامورزندگی خوداحساس رضایت وخشنودی نمی كند.

پدرومادرازهمان شروع تربیت بایدحركت صعودی خود را بر پایه ی راهنمایی قراردهندتاكودك بتواندكم كم راه صحیح زیستن راتشخیص دهد.

7- عدم لجبازی والدین:

اگروالدین درحضوربچّه ها با یك دیگرلجبازی كنندخیلی راحت و بدون دردسر لجبازی کودکان رابه آن ها یاد می دهندوبچّه هابه طور واضح فیلمی مشاهده می كنندكه در آن یكی ازوالدین باپافشاری دیگری رامجبوربه اطاعت ازخودمی كند.

وکودک متوجّه می شود كه از این راه می تواند به راحتی به خواسته های خودبرسد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *