Children's sports


کودکان چرا باید ورزش کنند؟

کودکان چرا باید ورزش کنند؟سوالی است که پاسخ های بسیاری از نظرمتخصصان برای آن وجود دارد.

امروزه عدم تحرک برای کودکان ووالدین تبدیل به یک سبک زندگی شده است.

کودکان بعد ازرسیدن به خانه، غذا می خورند وساعت ها بدون حرکت برروی صندلی ویا کاناپه می نشینند ومشغول تماشای کارتون ویا انجام تکالیف خود می شوند.

این نوع سبک زندگی به دنبال خود چاقی را می آورد وچاقی خود مادربیماری هاست وممکن است موجب بروز فشار خون ، بیماری های قلبی ودیابت شود.

نکته: با تشویق کودکان به انجام فعالیت های ورزشی یک سبک زندگی سالم و روبه رشد وهمچنین یک ذهن فعال را در فرزندان خود بوجودآورید.

کودکان چرا باید ورزش کنند؟

همه ما می دانیم که داشتن تحرک درفعالیت های روزانه یک امرکاملاضروری است.

ورزش به کودک کمک می کند تاازکودکی تناسب اندام خود راحفظ کرده ورشد جسمی وروحی مناسب داشته باشد.

 آیا می دانید۹مورد ازبرترین مزایای ورزش برای کودکان چیست؟

Children’s sports

۱-تناسب اندام

ورزش کردن فرزند شما این مورد را تضمین می کند که اوسالم خواهد ماندورزش کردن سیستم دفاعی بدن راافزایش می دهدوخطرابتلا به بیماری های مختلف را درکودک بسیارکاهش خواهد داد.

تحقیقات ثابت کرده است که کسانی که ازکودکی به ورزش پرداخته اند وبه آن علاقه مندشده انددربزرگسالی نسبت به سایرهمسالان خود بسیارسالم ترهستند.

۲-توسعه ارتباطات

درگیرشدن کودک با ورزش وفعالیت های بدنی به بچه کمک می کندتا درهمه سطوح با دیگران تعامل داشته باشد.

بازی های ورزشی، کارتیمی، مهارت های رهبری و… را درکودک بسیار بهبود می بخشندوهمه این موارد موجب ایجاد یک شخصیتی عالی وجذاب درکودک خواهد شد.

 

۳- افزایش اعتماد به نفس وعزت نفس

درورزش معمولامربیان، کودکان را تشویق می کنند وبا این کاربچه ها خود راملزم به بهتر شدن وبهبودعملکرد می دانندیک تشویق وقدردانی ساده ازکودکان بسیاردر بهبود عملکرد آنها موثرخواهد بود.

همچنین بایدتوجه داشته باشیدکه دراین مسیر، انتقاد سازنده ازکودکان وتوضیح کارهایی که آنها باید برای اصلاح کارخودانجام دهند می توانددرتقویت روحیه آن ها موثر باشد.

۴-تاثیرمثبت بردرک وهوش

باید به این نکته توجه کنیدکه انتخاب یکی ازورزش های کودکان به بهبود مهارت های شناختی آنها خیلی کمک می کندزیرارسیدن به هدف مطلوب درانجام ورزش نیازمند تلاش وداشتن پشتکاراست.

نکته:مطالعات وتحقیقات ثابت کرده است کودکانی که درورزش کردن خوب هستنددردرس ودانشگاه نیزخوب عمل خواهند کرد.

۵-احترام

تمامی ورزش ها ازقوانین خاصی تشکیل شده اند وکودک باید درمسیرآنهاعمل کنددراین مسیرکودک می آموزدکه بایدازدستورالعمل ها پیروی کند وبه نظرداور (مربی) احترام بگذارد.

۶-تخلیه انرژی

کودکان معمولااسترس وانرژی بسیارزیادی دارندکه باید تخلیه شود.

نکته مهم:دو راه برای تخلیه انژری کودک وجود دارد:

۱-راه اول این که انرژی به صورت منفی تخلیه شود وسودی برای کودک نداشته باشد.

۲-انرژی به صورت کاملاهدف مندتخلیه شودوبه رشد کودک کمک کند.

از این۲راه کدام را انتخاب می کنید؟

قطعا” راه حل دوم، اما چگونه باید این کاررا انجام داد؟

شما می توانیدبا ثبت نام کودک دریکی ازکلاس های ورزشی انرژی کودک رابه صورت هدفمند تخلیه نمایید.

۷-دوری ازفعالیت های مضر

دردنیای امروزه کودکان، می توانند به سادگی طعمه رفتارهای پرخطرمانند: سیگارکشیدن ، موادمخدر وحتی خطرات شبکه های اجتماعی شوند.

درگیرشدن با فعالیت های ورزشی تاحدی تمرکزکودکان را به خودجلب می کندومی تواندمانع رسیدن آسیب هایی ازاین دست به آنها شود.

۸-کاهش استرس وافسردگی

امروزه باتوجه به تعیین اهداف درسی وزندگی نسبتابزرگ برای کودکان، معمولاآنها با استرس بسیارزیادی روبرومی شوند.

به همین دلیل افسردگی ویا تمایل به خودکشی درآنها بسیاربالا می رود.

انجام دادن فعالیت های ورزشی اهمیت پیدا می کندچراکه این گونه فعالیت ها می تواند تمامی حس افسردگی واسترس کودکان را به نحوی هوشمندانه کنترل نماید.

۹-نظم و انضباط

امروزه معمولابچه ها فاقد برنامه ای منظم درزندگی خودهستند.

به عنوان مثال، آنها برنامه خاصی برای ساعتی که باید به رختخواب بروند ویا ازخواب بلند شوندندارند.

بازی دریک رشته ورزشی باعث تقویت نظم وانضباط درکودکان می شودچراکه ورزش ها شامل تمرین های منظم درفواصل زمانی مشخص هستند.

درانجام فعالیت های ورزشی، کودکان اهمیت پیروی ازیک روال را می آموزندونظم وانضباط رادنبال می کنند.

 نکته مهم:با تشویق کودکان به انجام فعالیت های ورزشی یک سبک زندگی سالم وروبه رشد وهمچنین یک ذهن فعال را درفرزندان خودبوجودخواهید آورد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *