هوش گاردنر

Competition or jealousy

رقابت یا حسادت

رقابت یا حسادت از کجا آغاز می گردد؟ بنظر میرسد کارشناسان این رشته، در این مورد اتفاق نظر دارند که منشاء حسادت خواهر و برادرها به یکدیگر  در میل شدید ... ادامه مطلب