هفت سین

آموزش آداب ورسوم نوروزبه کودکان 

آداب و رسوم نوروزبرای کودکان به چه معنا است؟

آداب و رسوم نوروزبرای کودکان باعطرشکوفه‌هاوگل‌های بنفشه ولاله، جیک جیک پرندگان، سفره هفت سین با عطرسنبل وزیبایی تخم‌مرغ‌های رنگ شده، دید وبازدیدورفتن به خانه پدربزرگ ومادربزرگ وگرفتن عیدی از دست آنها وبسیاری ازآداب ورسوم نوروزرنگ دیگری به زندگی کودک می‌دهدونه تنها خاطره خوش را درذهن کودک ماندگارمی‌سازد، دررشدعاطفی واجتماعی اوتاثیربسزایی داردنوروزوآداب ورسوم وآیین‌های نوروزی می‌تواندفرصتی باشد برای آموزش آیین‌های ملی واحترام به طبیعت (گل، گیاه، جانوران و کره زمین)، صلح، انسان دوستی، آموزش ارزش‌های انسانی ماننداحترام به بزرگ‌ترهاوپیشکسوت‌ها به ویژه دراین عصرفضای مجازی وشبکه‌های اجتماعی که ازبسیاری ازارزش‌های انسانی‌مان فاصله گرفته ایم.

آداب ورسوم نوروزبرای کودکان پیام آور چیست؟

مهم‌ترین پیام آداب و رسوم نوروزکه میتوانیم به کودکان درجهان پرازاضطراب وتنش امروزی انتقال بدهیم، صلح وآرامش با استفاده ازعناصری هست که برای هفت‌سین ونوروزاستفاده می‌کنیم.

یکی از آداب و رسوم نوروزی چیدن سفره هفت سین است .

ویژگی های هفت سین نوروزی چیست؟

هفت سین نوروزی باید:

1- خوراکی باشند.

2- ریشه گیاهی داشته باشند.

3- با ((سین)) شروع ‌شوند.

4- برای رشد مغز، مفید باشند.

5- برای سلامتی بدن سودمند باشند.

6- اسم ترکیبی نباشند (تک‌واژه‌ای باشند).

یکی از آداب و رسوم نوروزی چیدن سفره هفت سین است.

سین‌های که ویژگی‌ها ی هفت سین را دارند :

سین اوّل، سنجد:

 سنجد نماد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل است وهمچنین«سنجد» نماد فرزانگی وزایش است که وقتی بارورمی‌ شودبرخی براین باورند که سنجدی که سر سفره هفت سین گذاشته می‌شود، نماد عشق انسان‌ها به یک دیگرنیزاست.

سین دوم، سیب:

سیب، نماد سلامتی و زیبایی است رسم است که سیب رامادریا پدربزرگ خانواده سرسفره بگذارد، به این دلیل که همیشه بزرگ ترهای یک خانواده نگران سلامتی اعضای خانواده شان هستند.

سین سوم، سبزه:

سبزه نشان ازتولّددوباره، حیات مجدّدوزایش وسبزی است خودرنگ سبزهم ارتعاش افکارما را موزون نگه می داردوبه ما آرامش می دهد.

سین چهارم، سمنو:

سمنو نماد قدرت و سمبل خیر وبرکت است. ازآن جا که سمنوغذایی مقوّی است که ازگندم تهیه می شودوآن را به عنوان نماینده ای ازصبر، عدالت، مقاومت و قدرت برسرسفره می گذارند.

سین پنجم، سیر:

سیر، گیاهی دارویی است وبه عنوان ماده ‌ای گندزدا به کار می رود وبه دودلیل سرسفره هفت سین گذاشته می شود، اوّل، نشان ازتندرستی ومیکروب زدایی داردودوم، برای رعایت حدود ومرزها سرسفره گذاشته می شود. سیرنماد مناعت طبع شناخته می شود، یعنی انسان همواره بایدمناعت طبع پیشه کند.سیرهمچنین نشانه قناعت ویاد آورسیرچشمی است.

سین ششم، سرکه

سرکه، نماد تسلیم است ازسرکه درادبیات وتمثيل ایرانی درتوصیف اضطراب واشک وگریه استفاده می ‌شود. سرکه سرسفره نوروزی، ما را به پذیرش ناملایمات زندگی دعوت می کند.

سین هفتم، سماق

سماق که رنگ طلوع آفتاب است، سمبل صبروبردباری است ومظهر طلوع وآغازدوباره می باشد.

 آینه:

آینه نمادروشنایی است وحتمآ بایدبالای سفره جای گیرد.

ماهی:

ماهی نماد زایش، تازگی، شادابی و تکاپواست.

شمع:

شمع مظهرفروغ وروشنایی است.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *