آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان

آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان

آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان از چه سنی باید آغاز شود؟

مطالعات نشان می دهد که مهارت های ریاضی زودتراز عملکرد مدرسه دارای مزایای گسترده ای هستند، والدین تمایل دارندمفاهیم ریاضی را دراوایل کودکی به کودک آموزش دهندتا بهترین نتیجه را در طول زندگی و حرفه کودک داشته باشند.

همه آنچه درباره تدریس ریاضیات اولیه باید برای آموزش به کودک بدانیم، 0از درک زمان آمادگی برای یادگیری، تا نکاتی درموردآموزش مفاهیم ریاضی پایه چیست؟ )در این مقاله به آن پرداخته ایم.

 آیا کودک آماده یادگیری مفاهیم ریاضی است؟

همه چیزبه کودک بستگی دارد

آموزش ریاضیبایددرباره میزان آمادگی کودک در یادگیری کودک صادقانه بررسی شود

آیا کودک آماده یادگیری  مفاهیم ریاضی است؟

سال های اولیه برای کودک بسیار مهم است.

دربعضی موارد،کودک هنوز در حال یادگیری کلمات است

آیاکودک می توانند اعداد را بگوید؟

کودک در سه سالگی آماده یادگیری مفاهیم ریاضی است.

شناسایی آنچه کودک از قبل درباره مفاهیم ریاضی می داند.

صرف نظر از سن کودک، وقتی می خواهیم مفهوم ریاضی را به اوبیاموزیم، بایدنقطه شروع درک کودک را مشخص کنیم.

چگونه مهارتهای ریاضی کودک را براساس زبان کودک ارزیابی کنیم؟

از زبان بایداستفاده کنیم تا بفهمیم کودک در چه سطحی قرار دارد. چه کلماتی را متوجه میشود؟

چگونه می توانیم توانایی‌های شمارش کودک را آزمایش کنیم؟

ابتدا ازکودک سوال کنیم که چند شی دریک گروه  از اشیاوجود دارد. آیا می تواند آنها را بشمارد؟

سپس، ارزیابی را یک قدم جلوتر میبریم و ازکودک مبخواهیم عددی را تولیدکند، نه اینکه فقط حساب کند.

ازاومخواهیم تعدادمشخصی ازاشیا را ازگروه بزرگتری از اشیا جدا كند. این آزمایش نشان میدهدکه آیاکودک مفهوم شمارش را بیشتر درک می کندیانه؟

آیا کودک پس ازرسیدن به عدد مورد نظر، می تواندشمارش رامتوقف کند؟

با درخواست ازکودک برای شروع شمارش فراتر از یک عدد غیر از صفر، ببینیم آیاکودک قادر به “حساب کردن” است یا خیر؟

(یعنی “اگر من دو عددبیشتر ازهشت موردی که به من داده ایدداشته باشم، چندتاخواهم داشت؟)آموزش ریاضی

 آموزش تولیدمفاهیم ریاضی به کودک

آموزش شمارش به کودک

همه چیز در مورد تعریف، شناخت و تولید را بدانیم. اولین قدم امکان تعریفیک عدداست. آیا کودک می تواند یک عدد را تشخیص دهد؟

آیا کودک می تواند کلمه را بگوید؟ به کودک یک شی واحد نشان میدهیم ، آن را “یک” بنامد و عدد “1” را به او نشان دهیم بهکودک کمک میکنیم تا تعریف اعداد را یاد بگیرد.اگرکودک به این مرحله از تعریف اول تسلط داشته باشد ، می تواند کلمه “یک” را بگوید ،نماد “1” راتشخیص می دهد وبادیدننماد “یک”می گوید،وهمچنین یک شی راتشخیص می دهد.هنگامی که اطمینان داشتیم کودک تعریف “یک” را درک می کند ، می توانیم شناخت او را آزمایش کنیم.

این تست به سادگی نگه داشتن انگشتان و پرسیدن ” این چند؟”است .اگرکودک برای گرفتن پاسخ در حال شمارش هست، او درحال شناسایی است.

آموزش تولید به کودک

بعد ازاینکه کودک توانست اعداد وشمارش راتشخیص دهد، به سمت تولیدمیرویم.ازکودک میخواهیم تعداد مشخصی از اشیارا از داخل یک سبدبه مابدهد.اگرکودک بتواندآن تعداداشیارابه مابدهددراینصورت می تواندتولیدکندودرشمارش تسلطدارد.اکثرکودکان باتعاملات روزمره درک درستی از جمع و تفریق پیدا می کنند.کودکان در طول برنامه های روزمره و فعالیت های خود از مهارت های ریاضی اولیه استفاده می کنند.

به عنوان مثال،علی دو ماشین دارد. آرمان یکی را می خواهد. بعد از اینکه علی یک ماشین را به دوستش داد، می بیندکه یک ماشین برایش باقی مانده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *